EHITUS.GURU

Populaarteaduslik meediakanal

Kuidas riik ja ametnikud väikeettevõtjaks olemist karistavad I

Eesti Väike- ja Keskmiste Ettevõtjate Assotsiatsiooni (EVEA) käivitatud kampaania #SMEtoo on avanud justkui Pandora laeka – väga paljud Eesti väikeettevõtjad on avaldanud oma markantsed ning kohati isegi uskumatud lood suhtlemisest riigi, ametnike ja suurte riigifirmadega. Maksumalakas laksub endiselt ning kabinetivaikuses mõeldakse välja uusi rumalusi, mis ajavad käe veel sügavamale ettevõtja ning tavainimese rahakotti. Rääkimata suurte riigile kuuluvate ettevõtete jõuvõtetest.

Teemasid on seal kahtlema palju, kuid võtame kas või ettevõtjatele peale sunnitud radoonitaseme mõõtmise.

Radooni määrusega püüab riik teenida raha akrediteeritud laborite omanikele (reaalsuses riigile kuuluvatele) ja ka riigiasutustele – ülikoolidele, terviseametile, kes omavad selliseid laboreid. Mis aga suisa hull – radooni mõõtmise kohustus pannakse tööandjatele ehk ruumide rendilevõtjatele, mitte hoone omanikule, kelle kohustus see peaks olema.

Juulipalavuses sai keskkonnaminister hakkama ühe kummalise määrusega, kus aetakse segi sihtrühm ning pannakse kohustused, sh rahalised, tööandjatele ehk ruumide rentijatele, kes ise midagi ette võtta ei saa, aga peavad vastutama hoone omanike asemel või nende eest …

Keskkonnaministri määrusega „Tööruumide õhu radoonisisalduse viitetase, õhu radoonisisalduse mõõtmise kord ja tööandja kohustused kõrgendatud radooniriskiga töökohtadel” on riik ilmselgelt ülekohtune tööandjate suhtes. Õhu radoonisisalduse kontroll peaks olema kinnisvara rendileandja ehk kinnisvara omaniku kohustus, sest enamikel juhtudel ei saa rentnik omavoliliselt ümberehitusi teha. Ja kui rentnik lahkub, siis peab uus rentnik samas kohas mõõtmistega nullist uuesti pihta hakkama.

Radooni määruses on välja toodud Eesti piirkonnad, kus on vaja tööandjatel mõõtmisi teha. Samas ei saa karistada selle piirkonna ettevõtjad, et nad seal oma tööd teevad ja enamjaolt pindu rendivad. Tegelikult ka, kui mina rendiks keldri- või I korrusel ruume – määruse lisas toodud piirkonnas – siis kindlasti ma otsiks kiiresti uue rendipinna, mis oleks ehitises kõrgemal kui I korrus. Soovitan sama ka teistele, kelle ruumid asuvad I korrusel või keldrikorrusel, muidu peate hakkama kümneid radoonimõõtmisi tegema oma ruumides (sest mõõta tuleb ära kõik ruumid, kus töötajad töötavad) ja seejärel, kui tase kõrge, tuleb teha teil oma kuludega ümberehitus. Ehitise omanik on kohustatud tegema mõõtmised ja tema peab tagama rentnikule radoonivaba keskkonna, mitte tööandja, kes on ruumide rentnik.

Seega praegu määruse järgi on tööandjad (98% väike- ja keskmise suurusega ettevõtteid) riigi poolt karistatud juriidilised isikud, kes saavad riigilt lisakohustuse. Samuti määruse järgi peab tööandja tegema oma ruumide remondi, et radoon ei imbuks tema ruumidesse. Niisiis – ehitise omanik ei pea midagi tegema, rentnik hakkab veel tegema remonti välistamaks radooni sattumise oma ruumidesse! Kohustus radooni vähendamiseks renditavas ruumis on ikka ju ehitise omanikel, kinnisvarafirmadel! Ja kui veel kaugemale tagasi minna, siis ehitise ehitaja peab juba üle andma ehitise selliselt, et oleks välistatud radooni sattumine maapõuest ruumidesse.

Ei kahtle, et Eestis on piirkondi ja halvasti ehitatud hooneid, kus võib radoonitase olla kordades normist kõrgem, kuid miks karistatakse tekkinud olukorra puhul tööandjat?Praegune määrus näitab, et riik püüab teenida raha akrediteeritud laborite omanikele ja ka riigiasutustele – ülikoolidele, terviseametile, kes omavad selliseid laboreid. Ja raha võetakse niigi liigmaksustatud tööandjalt. Veel kord, miks peavad tööandjad kinni maksma hoone ehitusvead?

Järgneb Keskkonnaministeeriumi välisõhu ja kiirgusosakonna nõunik Reelika Runneli selgitus Ärilehele:

Radoon on lõhnatu ja värvitu looduslik radioaktiivne gaas, mille suur kontsentratsioon hoone siseõhus suurendab kopsuvähki haigestumise riski. Õhu radoonisisalduse mõõtmine on seega vajalik inimeste tervise kaitseks.

Kohustus kehtestada töökohtade siseruumide õhu radoonisisalduse riiklik viitetase ja mõõta õhu kõrgendatud radooniriskiga aladel paiknevatel töökohtadel, mis asuvad esimesel või keldrikorrusel, tulenevad Euroopa Nõukogu põhiliste kiirgusohutusnõuete direktiivist. Aasta lõpus võetakse vastu ettevõtlus- ja tehnoloogiaministri määrus „Hoone sisekliimale esitatavad nõuded“. Sellega kehtestatakse ruumides, kus inimesed pidevalt viibivad, radooni aktiivsuskontsentratsiooni aasta keskväärtuse viitetasemeks 300 bekerelli kuupmeetris (Bq/m3).

Töötervishoiu ja tööohutuse seadus paneb töökeskkonna riskianalüüsi korraldamise kohustuse just tööandjale. Sama seaduse kohaselt peab tööandja rakendama ka abinõusid füüsikalistest ohuteguritest, mille hulka kuulub ka radoonikiiritus, tuleneva terviseriski vältimiseks või selle võimalikult madalale tasemele viimiseks. Kui hoone omanik radoonimõõtmisi läbi viinud ei ole, siis on nende korraldamine omaniku ja rentniku vahelise kokkuleppe küsimus. Nii on see ka siis, kui töökohal on vaja radoonitaseme alandamiseks teha ehitustöid. Tööandjatele on mõõtmiste korraldamiseks antud üleminekuaeg aastani 2023.

Radooni määrusega kehtestatakse nõuded ka radoonimõõtjale. Nende eesmärk on korrastada radooni mõõtmise turgu. Keskkonnaministeerium seisukohal, et direktiivi ülevõtmisele eelnes põhjalik analüüs, kaasatud olid avalikkus ja sihtrühmad. Radooni määruse väljatöötamisse olid lisaks riigiasutustele kaasatud Eesti Tööandjate Keskliit ja radoonimõõtmistega tegelevad ettevõtted, samuti Eesti Linnade ja Valdade Liit, Eesti Maaomavalitsuste Liit, Eesti Ehitusettevõtjate Liit, Eesti Arhitektide Liit, Eesti Personalijuhtimise Ühing ja Eesti Kaubandus- ja Tööstuskoda.

http://m.arileht.delfi.ee/article.php?id=84170669

Mõned kommentaarid inimestelt ametniku vastusele
+
Ministeeriumi vastus !!
31.10.2018 08:48
Ma vastan ministeeriumi poolt ametlikult nii, kui see asi on nii, siis saab lahendus olla naasugune kui aga asi on naa, siis saab lahendus olla niisugune ja kui ei ole ei nii ega naa, siis saab olla lahendus kas nii või naa ja siis on kõik OK !?!? Ma loodan, et saite mu vastusest aru ja sellega on probleem lahendatud !?!?
+
Tööandjale
31.10.2018 08:31
ongi juba laotud selline koorem, et pole mingit mõtet Eestis olla tööandja. Keskkonnaametnikud kohustavad töö juures radoonitaset jälgima (kes töötajate kodudes jälgib?), tööinspektorid jälgivad, et töötaja kuidagi ennast katki ei tee ja kohustavad dokumente hoidma viiskümmendviis aastat, siis tarbijakaitsed, maksuametnikud, muinsuskaitsjad, rohelised, sanitaar ja veterinaarametnikud, registrid (kes on kasusaajad) jne. Pole mingit pointi tegeleda ettevõtlusega.
+
Keskkonnaministeeriumi ametlik nn “vastus”
+
+
Ja mida vastab sellele Keskkonnaministeeriumi ametnike intiimpartner Mait Saar oma Facebooki lehel 😕
ja jagab ka usinalt ametnike sisutühje ja kantseliitlike vastuseid:
Huvitav moment on ka asjaolu, et Mait Saar, kes omab korruptsioonilisi suhteid Keskkonnaministeeriumi ametnikega tegutseb seadusevastaselt:
+
SA Eesti Akrediteerimiskeskus (EAK) tänab Teid saadetud teabenõude eest, mis puudutab ettevõtet Tulelaev OÜ.
+
Vastuseks Teie teabenõudele teavitame, et EAK ei ole akrediteerinud üheski valdkonnas katse – või mõõtelaborina ettevõtet Tulelaev OÜ (registrikood 11256903).Juhul kui Teile teadaolevalt ettevõte Tulelaev OÜ kasutab oma mõõtetulemuste protokollides või muul moel viitamist EAK akrediteeringule, palume esitada sellekohased tõendid EAK-le.Kõike paremat soovides,
+
Paavo Ruzitš
Katsetamise, kalibreerimise ja mõõtmise üksuse juht SA Eesti Akrediteerimiskeskus
Mäealuse 2, Tallinn 12618, Eesti
Telefon: +372 6 018432
+3725253906
E-mail: paavo@eak.ee www.eak.ee
+
Vastavalt Mõõteseadusele peab olema radoonitaseme mõõtmistel kasutatav aparaat kalibreeritud.
+
+
Viib demagoogiliselt rõhuasetuse mujale, et kas radoon on ohtlik või mitte. Jah, on Siim. Küsimus on, kes selle taseme fikseerimise eest ka maksma peab.
+
Küsisime Siimult ka teabenõudega antud artiklit tutvumiseks, Siim muidugi ei täida seadusi 🙂 Teabenõue tuleb täita viie (5) tööpäeva jooksul, Siim seda ei tee. Ta on ju Siim 🙂
+
Keskkonnaministeeriumi dokumendiregistris lisati veel täitjana isik ” -; “

Tuletame Siimupoisile meelde:

Isiku õigus saada vastus oma pöördumisele tuleneb põhiseaduses sätestatud õigusest menetlusele, mille üheks osaks on isiku õigus heale haldusele. Põhiseaduse kohaselt on igaühel ka õigus pöörduda märgukirjade ja avaldustega riigiasutuste ja nende ametiisikute poole.

Pöördumisele tuleb vastata korrektselt ja õigeaegselt ning pöördumist peab menetlema vastavalt selle sisule. Seega on isikul õigus eeldada, et tema pöördumine ei jää tähelepanuta ning et sellele vastatakse selleks ettenähtud korras.

Märgukirjale ja selgitustaotlusele peab vastama hiljemalt 30 kalendripäeva jooksul alates kirja registreerimisest.

Vastamise tähtaega võib tema sõnul erilise vajaduse korral pikendada kuni kahe kuuni, kuid sellisel juhul tuleb pöördujat vastamise tähtaja pikendamisest ja pikendamise põhjusest teavitada.

+
+
error: Mis sa munni mürad?

Jätkates sellel lehel nõustute KÜPSISTE kasutamisega lisa informatsioon

Käesoleval lehel on KÜPSISED automaatselt aktivseeritid, et anda teile parim võimalik sirvimisvõimalus. Kui jätkate selle veebisaidi kasutamist ilma seadeid muutmata või klõpsate allpool nuppu "OK", siis nõustute sellega.

Sulge