EHITUS.GURU

Populaarteaduslik meediakanal

Riina Tamm: Gaasitööde tegemisel tuleb järgida nõudeid

Gaasitööde tellimisel ja tegemisel tuleb ohutuse ja seadme töökindluse tagamiseks järgida kindlaid nõudeid. Pealiskaudne suhtumine nõuetesse või nende eiramine ongi gaasiseadmetega seotud õnnetuste ja avariide peamine põhjus.

Näiteks kutsutakse gaasitöid tegema mõni tuttav, kellel puuduvad selleks oskused ja vastav luba, seadet ei hooldata piisava sagedusega ning kasutamisel ei järgita juhendis kirjeldatut.

Vastutab seadme omanik

Omanik peab tagama, et gaasitöid teeks ettevõte, kes on registreeritud majandustegevuse registris gaasitööde teostajana. Registreering on tunnistus selle kohta, et ettevõtte spetsialistidel on tööde tegemiseks luba ehk vajalik pädevus.

Samuti on omaniku kohustuseks jälgida, et gaasiseadme hooldustöid tehakse tootja poolt ettenähtud sagedusega. Gaasiseadme paigaldamisel tuleb arvestada sellega, et hooldamine, kontrollimine ja ligipääs juhtimisseadistele poleks raskendatud või takistatud. Seda nõuet tuleb eriti rangelt järgida vanemate hoonete renoveerimisel ja ümberehitamisel.

Esinenud on juhtumeid, et renoveerimistööde käigus on gaasikraanid ja -arvestid seinakonstruktsioonidesse peidetud ning sellega takistatud ligipääs hooldustöödeks või avariiolukorra likvideerimiseks.

Vanemate hoonete gaasipaigaldised on üldjuhul amortiseerunud ja nende ohutustase uutega võrreldes madalam, mistõttu on ligipääsu piiramine või takistamine ohtlik ja lubamatu. Samuti ei tohi omavoliliselt muuta gaasipaigaldise tööks vajalikku ventilatsioonisüsteemi ega sulgeda avasid, mille kaudu gaasiseade saab põlemiseks vajaliku õhu.

Gaasikütteseadme suitsulõõri peab puhastama vähemalt kord aastas. Puhastada tohib seda ainult kutsetunnistust omav korstnapühkija, kes väljastab omanikule kütteseadme puhastamise akti. Aktile märgitakse kõik tehtud tööd, leitud puudused ja vajadusel ettepanekud puuduste kõrvaldamiseks.

Kõikide gaasitööde tegemise kohta peab ettevõte esitama tellijale deklaratsiooni kinnitusega, et tööd on tehtud vastavalt küttegaasi ohutuse seadusele.

Telli projekt

Uue gaasipaigaldise ehitamiseks ja paigaldamiseks tuleb vastava pädevusega ettevõttelt tellida projekt. Nõuetele vastav projekt peab sisaldama seletuskirja, plaane ja jooniseid, aksonomeetrilist skeemi, infot suitsulõõride ja ventilatsioonilahenduste kohta, samuti infot tehtud survekatse kohta.

Olemasoleva gaasiseadme väljavahetamiseks uuema vastu juhul, kui seadme võimsus ei muutu, pole projekt nõutav. Kui aga uue seadme paigaldamisel plaanitakse gaasitorude ümbertõstmisi või on uus gaasiseade palju võimsam, on projekt vajalik.

Et välistada olukorda, kus gaasipaigaldis ei läbi puudustega projekti tõttu tehnilist kontrolli, on soovitav projektid eelnevalt tehnilise kontrolli teostajaga kooskõlastada.

Gaasilekkega seotud häireteadete arv on märgatavalt suurenenud
+
ASi Eesti Gaasi Võrguteenused andmetel oli näiteks tarbijapaigaldiste gaasilekkega seotud väljakutseid Tallinnas 2010. aastal 2009. aastaga võrreldes poole rohkem. Gaasilekkeid korterelamu trepikojas registreeriti 430 juhul (kraanid ja liitmikud), 82 juhul registreeriti gaasilekked korterites (põhiliselt kraanid) ning 42 juhul registreeriti vigase seadme kasutamine. Tallinnas tehti gaasilekke tõttu Lasnamäel 41 väljakutset, Mustamäel 128, kesklinnas (ka Kelmiküla, Kadriorg) 221 ning Pelgulinnas (Kopli, Karjamaa, Kalamaja) 164 väljakutset. Statistika näitab, et kõige halvemas olukorras on vanemates kortermajades olevad korteriühistutele kuuluvad gaasipaigaldised ehk torustik. Kui maja gaasitorustik on vanem kui 15 aastat ja sellele pole viimase nelja aasta jooksul tehtud tehnilist kontrolli, tuleb õnnetuste vältimiseks pöörduda kohe tehnilise kontrolli teostaja poole. (PM)

Terminoloogia
+
Gaasitöödeks loetakse gaasiseadme ja -paigaldise paigaldamist, demonteerimist, remontimist ja hooldamist. Tööde nõuetekohase ja õigeaegse teostamise eest vastutab seadme omanik. Gaasipaigaldiseks nimetatakse gaasiseadet, gaasitorustikku ja abiseadmeid, neid käsitletakse kui süsteemi. Gaasiseade on tarviti – põleti, gaasipliit, kuumaveeboiler, kütteseadmed jms.

Nõuded gaasipaigaldise kasutusele võtmiseks ja kasutamiseks

Enne gaasipaigaldise kasutusele võtmist tuleb paigaldist tehniliselt kontrollida. Tehnilise kontrolli tegija väljastab protokolli, millele märgib kontrolli tulemused ja järgneva kontrolli aja.

Gaasiseadet tohib kasutada tootja määratud kasutusajani. Kui tootja pole aega määranud, on seadme maksimaalseks kasutusajaks 15 aastat. Määratud kasutusaja ületanud gaasiseadet tohib kasutada üksnes juhul, kui sellele tehtud tehniline kontroll kinnitab, et seade on tehniliselt korras ja kasutamiseks ohutu. Sellistele seadmetele tuleb järgnevad tehnilised kontrollid teha iga nelja aasta tagant.

Millise teabega peab gaasiseade olema varustatud?

Gaasiseadmed peavad olema varustatud paigaldajale mõeldud eestikeelsete tehniliste juhistega, kasutajale mõeldud kasutus- ja hooldusjuhenditega, hoiatusmärgistega ning vastavusmärgiga CE. Tehnilised juhendid on mõeldud gaasiseadme paigaldajale ja need peavad sisaldama vajalikke juhtnööre paigaldamiseks, seadistamiseks ning hooldamiseks. Tehnilises juhendis peab olema ka informatsioon kasutatava küttegaasi liigi ja rõhu, põlemiseks vajaliku värske õhu hulga ja ventilatsiooni kohta.

Kasutus- ja hooldusjuhendid on mõeldud gaasiseadme kasutajale, need peavad sisaldama infot, mida on vaja seadme igapäevaseks ohutuks kasutamiseks. Juhenditega tuleks kindlasti põhjalikult tutvuda – erilist tähelepanu tuleks pöörata kõikidele kasutuspiirangutele.

Millised dokumendid peab gaasipaigaldise omanik säilitama?

Gaasipaigaldise kohta peab omanikul olema vähemalt järgmine dokumentide kogum:

•    gaasipaigaldise dokumentatsioon (sh kasutamisjuhend);
•    gaasipaigaldise projekt;
•    tehnilise kontrolli protokollid ja
•    hooldusraportid.

Dokumentatsiooni on soovitatav hoida senikaua, kuni gaasipaigaldist kasutatakse. Kindlasti tuleb omaniku vahetumisel dokumentatsioon uuele omanikule üle anda.

Riina Tamm

Tehnilise Järelevalve Ameti tehnikaosakonna spetsialist

http://tarbija24.postimees.ee/416643/gaasitoode-tegemisel-tuleb-jargida-noudeid

 

 

error: Mis sa munni mürad?

Jätkates sellel lehel nõustute KÜPSISTE kasutamisega lisa informatsioon

Käesoleval lehel on KÜPSISED automaatselt aktivseeritid, et anda teile parim võimalik sirvimisvõimalus. Kui jätkate selle veebisaidi kasutamist ilma seadeid muutmata või klõpsate allpool nuppu "OK", siis nõustute sellega.

Sulge