EHITUS.GURU

Populaarteaduslik meediakanal

Muutused hoonete energiatõhususes alates 01.01.2019

Uued miinimumnõuded jõustusid 01.01.2019.

01.01.2019. Madalenergiahoone B on parima võimaliku ehituspraktika kohaselt energiatõhusus- ja taastuvenergiatehnoloogiate lahendustega tehniliselt mõistlikult ehitatud hoone, mille puhul ei eeldata lokaalset elektri tootmist taastuvenergiaallikast.

01.01.2020. Liginullenergiahoone A on parima võimaliku ehituspraktika kohaselt energiatõhusus- ja taastuvenergiatehnoloogiate lahendustega tehniliselt mõistlikult ehitatud hoone.

     

Olulisemad muudatused

Alates 01.01.2019. a peavad:

•uued püstitatavad hooned vastama madalenergiahoone ehk B-energiaklassi tasemele;

•oluliselt rekonstrueeritavad hooned vastama C-energiaklassi tasemele.

•Nõuete rakendumine seotud ehitusloa taotluse esitamisega.

Uued kaalumistegurid

•taastuvtoormel põhinev kütus – 0,65

•tõhus kaugküte – 0,65

•kaugjahutus – 0,4

•tõhus kaugjahutus – 0,2

Lokaalselt toodetud taastuvenergiat võetakse energiaarvutuses arvesse omatarbe ulatuses.

Liginullenergiahoone nõude erandid

•Liginullenergiahoone nõuet ei kohaldata väikeelamule köetava pinnaga kuni 220 m².

•Masintoodetud palkehitise, mille välisseinatarind on kogu hoone ulatuses vähemalt 180 mm läbimõõduga soojustamata palk, korral rakendatakse energiatõhususarvu piirväärtusele tegurit 1,2.

•Käsitööna toodetud palkehitise, mille välisseinatarind on kogu hoone ulatuses vähemalt 180 mm läbimõõduga soojustamata palk, korral rakendatakse energiatõhususarvu piirväärtusele tegurit 1,25.

•Lokaalsete päikeseenergiasüsteemide erandid, mis lähtuvad majanduslikust põhjendatusest või tehnilisest teostatavusest. Kui kohalduvad erandid peab hoone vastama B-energiaklassi tasemele.

Lihtsustatud tõendamismeetod

Lihtsustatud tõendamismeetodit võib kasutada hoone puhul, mille:

•kasutusotstarve on väikeelamu

•kütte ja tarbevee soojendamise kombineeritud süsteemi peamine energiaallikas on maasoojuspump, õhk-vesi soojuspump, halu- või puidupelletikütusel katel, kaugküte või gaaskütusel kondensaatkatel

•ventilatsioonisüsteemi soojustagastuse temperatuuri suhtarv on vähemalt 0,8 ja

•ventilatsioonisüsteemi ventilaatorite elektrilise erivõimsuse väärtus ei ole kõrgem kui 2,0 [W/(l/s)]

Lihtsustatud tõendamismeetodi kasutamisel määratakse energiatõhususarvu väärtus Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi veebilehel avaldatud väikeelamu energiatõhususarvu kalkulaatoriga. See on oluline punkt, kuna tähendab, et ei ole vaja mingeid nn energiamärgise arvutajaid, igaüks saab ise nüüd teha, antud hoonete puhul.

Energiaarvutus ehitusprotsessi osana

Energiatõhususe kontroll muutub selgelt kaheosaliseks:

•Projekteeritud hoone vastavust energiatõhususe nõuetele hinnatakse hoone projekteerimisel ehitusprojekti alusel.

•Valminud hoone vastavust energiatõhususe nõuetele hinnatakse teostusdokumentatsiooni alusel. Energiaarvutus viiakse läbi vastavalt tegelikult välja ehitatud lahendustele. Kui hoone energiatõhususarv on võrreldes ehitusloa taotlusele või ehitusteatisele lisatud energiamärgisega muutunud, antakse enne kasutusloa taotlemist või kasutusteatise esitamist välja uus energiamärgis.

Hoone energiatõhususe arvutusmetoodika

Õhulekkearvud

Hetkel kehtivad õhulekkearvu baasväärtused:

•uus väikeelamu q50 = 6 m³/(h·m²)

•oluliselt rekonstrueeritav väikeelamu q50 = 9 m³/(h·m²)

•uus muu hoone q50 = 3 m³/(h·m²)

•oluliselt rekonstrueeritav muu hoone q50 = 6 m³/(h·m²)

Eesmärk jõuda olukorrani, kus uute hoonete püstitamisel on q50 < 1,5 m³/(h·m²).

•Hoone energiatõhususarvutuses kasutatakse õhulekkearvu väärtust:

•1,5 m³/(h·m²), kui hoone ehitamisel on kavandatud läbi viia õhulekkearvu mõõtmine

•määruses sätestatud baasväärtust, kui hoone ehitamisel ei kavandata läbi viia õhulekkearvu mõõtmist

•deklareerimismeetodiga määratud või muul viisil tõendatud õhulekkearvu väärtust

Lähtudes tegelikust praktikast korrigeeritud baasväärtused:

•uus väikeelamu q50 = 4 m³/(h·m²)

•oluliselt rekonstrueeritav väikeelamu q50 = 6 m³/(h·m²)

•uus muu hoone q50 = 2,5 m³/(h·m²)

•oluliselt rekonstrueeritav muu hoone q50 = 4 m³/(h·m²)

Joonsoojusläbivuste käsitlus

•KredExi poolt tellitud ja kodulehel on kättesaadavaks tehtud joonsoojusläbivuste kataloog ja juhendid.

•Elamute puhul saab lähtuda kataloogi andmetest.

•Mitteeluhoonete puhul tuleb joonsoojusläbivused leida arvutuslikult.

•Joonsoojusläbivuste täpsem käsitlus nihkub eelprojekti staadiumisse.

Päikeseenergiasüsteem

•Sätestatakse täpsemad alused päikeseenergiasüsteemi energiatoodangu arvutamiseks.

•Arvutuste alusel määratakse päikeseenergiasüsteemi majanduslik põhjendatus antud hoone asukohas ja kehtivate piirangute korral.

•Omatarbe osakaal vastavalt hoone tüübile 35-95%.

 

Lähtematerjal:

Üleminek liginullenergiahoonetele

error: Mis sa munni mürad?

Jätkates sellel lehel nõustute KÜPSISTE kasutamisega lisa informatsioon

Käesoleval lehel on KÜPSISED automaatselt aktivseeritid, et anda teile parim võimalik sirvimisvõimalus. Kui jätkate selle veebisaidi kasutamist ilma seadeid muutmata või klõpsate allpool nuppu "OK", siis nõustute sellega.

Sulge